رباعیات مهستی گنجوی

در این بخش، رباعی های مهستی گنجوی نوشته شده است.

فهرست رباعی ها، به ترتیب حرف الفبای آخر قافیه یا ردیف است.

برای خواندن هر شعر، روی آن کلیک کنید :

 

الف : 

رباعی شماره 1 : ای ترک پسر به حرمتت ننگریا

رباعی شماره 2 : دوشینه شبم بود شبیه یلدا

رباعی شماره 3 : دی گفتمش آن خوش پسر درزی را

رباعی شماره 4 : قصاب چنانکه عادت اوست مرا

رباعی شماره 5 : لایق نبوَد طبع خردمندان را

ب : 

رباعی شماره 6 : چون دید که از عشق شدم بی خور و خواب

رباعی شماره 7 : حمامی را بگو گرت هست صواب

ت : 

رباعی شماره 8 : آتش بوزید و جامه ی شوم بسوخت

رباعی شماره 9 : آخر به چه جرم اين همه کین می بایست

رباعی شماره 10 : از رنگ رخ تو گل عجب شرمگن است

رباعی شماره 11 : افسوس که اطراف گلت خار گرفت

رباعی شماره 12 : امشب شب هجران و وداع و دوریست

رباعی شماره 13 : آن بت که رخش رشک گل و یاسمن است

رباعی شماره 14 : آن خال که بر گردن مردافکن توست

رباعی شماره 15 : آن دلبر قصاب دکان می آراست

رباعی شماره 16 : آن کودک نعلبند و داس اندر دست

رباعی شماره 17 : آوازه ی گل در انجمن چیزی ماست

رباعی شماره 18 : ای گشته خجل پری و حور از رویت

رباعی شماره 19 : ایام چو آتشکده در سینه ی ماست

رباعی شماره 20 : این خوش پسران که اصلشان از چگل است

رباعی شماره 21 : این یار کله دوز که تاج سر ماست

رباعی شماره 22 : با خصم منت همیشه دمسازی‌هاست

رباعی شماره 23 : با روی خوشت گل و سمن چیزی هست

رباعی شماره 24 : با ماهرخی که زلف او چون شست است

رباعی شماره 25 : با من لب تو چو زلف تو بسته چراست؟

رباعی شماره 26 : باد آمد و گل بر سر میخواران ریخت

رباعی شماره 27 : بازار دلم با سر سودات خوش است

رباعی شماره 28 : بر عارض یار من سپهر از انگشت

رباعی شماره 29 : پیش در آن دکان قصاب گویست

رباعی شماره 30 : تا با زنخ تو آشنا شد ریشت

رباعی شماره 31 : تا خسته دلم به عشقت اندر پیوست

رباعی شماره 32 : تا شاه رخت ملک بهاری بگرفت

رباعی شماره 33 : ترکم سوی آماجگه آمد سرمست

رباعی شماره 34 : جانا دل مسکین من این کی پنداشت

رباعی شماره 35 : جوله بچه ای که جان و دل خسته ی اوست

رباعی شماره 36 : چندان که خواهی غم و رنجوری هست

رباعی شماره 37 : چون با دل تو نیست وفا در یک پوست

رباعی شماره 38 : چون دلبر من به نزد فصّاد نشست

رباعی شماره 39 : چون دیده مرا فتاده گفتا چه کسی ست

رباعی شماره 40 : چون شانه و سنگ اگر پذیرد رایت

رباعی شماره 41 : خطی که فلک بر رخ دلخواه نبشت

رباعی شماره 42 : در بتکده پیش بت تحیّات خوش است

رباعی شماره 43 : در خانه ی تو آن چه مرا شاید نیست

رباعی شماره 44 : در طاس فلک جرعه ی شادی و غم است

رباعی شماره 45 : در طاس فلک نقش قضا و قدر است

رباعی شماره 46 : در عالم جان خطبه به نام خط اوست

رباعی شماره 47 : در عالم عشق تا دلم سلطان گشت

رباعی شماره 48 : در عشق تو هر سوی همی باید رفت

رباعی شماره 49 : در مرو پریر لاله آتش انگیخت

رباعی شماره 50 : دریای سرشک دیده ی پر نم ماست

رباعی شماره 51 : دل جای غم توست چنان تنگ که هست

رباعی شماره 52 : دوشم بگرفت آن نگار سرمست

رباعی شماره 53 : دی وقت سحر بلبل شوریده ی مست

رباعی شماره 54 : سرمایه ی خرمی به جز روی تو نیست

رباعی شماره 55 : سوگند به آفتاب یعنی رویت

رباعی شماره 56 : شب‌ها که به ناز با تو خفتم همه رفت

رباعی شماره 57 : صحّاف پسر که شهره ی آفاق است

رباعی شماره 58 : قاضی چو زنش حامله شد زار گریست

رباعی شماره 59 : قصاب یکی دنبه برآورد ز پوست

رباعی شماره 60 : .س چاه عقیقیست، پناهی دهدت

رباعی شماره 61 : کار از لب خشک و دیده ی تر بگذشت

رباعی شماره 62 : گفتم که لبم به بوسه ای مهمان است

رباعی شماره 63 : گفتی که بدین رخان زیبا که مراست

رباعی شماره 64 : گفتی که مرا بی تو بسی غمخواره است

رباعی شماره 65 : گیسو به سر زلف تو در خواهم بست

رباعی شماره 66 : ما را به دم پیر نگه نتوان داشت

رباعی شماره 67 : ما را سر زلف یار می باید، نیست

رباعی شماره 68 : مسکین بتک ار نداشتی پروایت

رباعی شماره 69 : من برخی آبی که رود در جویت

رباعی شماره 70 : من بنده ی آن جَستن چست و سبکت

رباعی شماره 71 : نوشین لب او دوش به لالا میگفت

رباعی شماره 72 : هان ای پسر رواس اینک سه درست

رباعی شماره 73 : هر لحظه غمی به مستمندی رسدت

رباعی شماره 74 : هنگام صبوح گر بت حورسرشت

خ : 

رباعی شماره 75 : با خلق به داوری بود قاضی چرخ

د : 

رباعی شماره 76 : از دیده ی من چو اشک گلگون بچکد

رباعی شماره 77 : اشکم ز دو دیده متصل می‌آید

رباعی شماره 78 : آن روز که توسن فلک زین کردند

رباعی شماره 79 : آن کاتش مهر در دل ما افکند

رباعی شماره 80 : آن یار کله دوز چه شیرین دوزد

رباعی شماره 81 : انگشتری عدل تو ای دشمن بند

رباعی شماره 82 : آن‌ها که هوای عشق موزون زده‌اند

رباعی شماره 83 : ای باد که جان فدای پیغام تو باد

رباعی شماره 84 : ایام بر آن است که تا بتواند

رباعی شماره 85 : این اشک عقیق رنگ من چون بچکد

رباعی شماره 86 : با هر که دلم ز عشق تو راز کند

رباعی شماره 87 : بس جور کز آن غمزه ی زیبات کشند

رباعی شماره 88 : بس غصه که از چشمه ی نوش تو رسید

رباعی شماره 89 : بی یاد تو در تنم نفس پیکان باد

رباعی شماره 90 : پیوسته خرابات ز رندان خوش باد

رباعی شماره 91 : تا از تف آب چرخ افراشته‌اند

رباعی شماره 92 : تا سنبل تو غالیه سایی نکند

رباعی شماره 93 : تیر ستم تو را دلم ترکش باد

رباعی شماره 94 : جان در ره عاشقی خطر باید کرد

رباعی شماره 95 : جان کو به تن آباد بود هیچ بود

رباعی شماره 96 : جانا غم دل ز بینوایی خیزد

رباعی شماره 97 : جانا نه هر آن کس که دلی خوش دارد

رباعی شماره 98 : چشم ترکت چون مست برمی‌خیزد

رباعی شماره 99 : چشمم چو بر آن عارض گلگون افتاد

رباعی شماره 100 : چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید

رباعی شماره 101 : چون باد که هر زمان ز سویی بجهد

رباعی شماره 102 : چون زور کمان بر بر و دوش تو رسید

رباعی شماره 103 : خطت چو بنفشه از گل آورد پدید

رباعی شماره 104 : خطی که ز روی یار برخاسته شد

رباعی شماره 105 : در دل همه شرک و روی بر خاک چه سود

رباعی شماره 106 : در دهر مرا جز تو دل‌افروز مباد

رباعی شماره 107 : در راه خدا صبور می باید بود

رباعی شماره 108 : در غربت اگر چه بخت همره نبود

رباعی شماره 109 : دل بر تو نهادم و نبایست نهاد

رباعی شماره 110 : روی تو که مه را ز خود افزون ننهد

رباعی شماره 111 : ز اندیشه ی این دلم به خون می‌گردد

رباعی شماره 112 : زلف تو چو آه من درازی دارد

رباعی شماره 113 : زیبا بت کفشگر چو کفش آراید

رباعی شماره 114 : سرمایه ی روزگارم از دست بشد

رباعی شماره 115 : سهمی که مرا دلبر خباز دهد

رباعی شماره 116 : سودازده ی جمال تو باز آمد

رباعی شماره 117 : سوزت همه گرد جگرم می گردد

رباعی شماره 118 : شاها ز منت مدح و ثنا بس باشد

رباعی شماره 119 : شاها فلکت اسب سعادت زین کرد

رباعی شماره 120 : شاهان چو به روز بزم ساغر گیرند

رباعی شماره 121 : شب را چه خبر که عاشقان می چه کشند

رباعی شماره 122 : شهری زن و مرد در رخت می نگرند

رباعی شماره 123 : شوی زن نوجوان اگر پیر بود

رباعی شماره 124 : غم با لطف تو شادمانی گردد

رباعی شماره 125 : قصه چه کنم که اشتیاق تو چه کرد

رباعی شماره 126 : کردی به سخن پریرم از هجر آزاد

رباعی شماره 127 : کس چون تو به عقل زندگانی نکند

رباعی شماره 128 : کس عاشق آن لب چو شهد تو مباد

رباعی شماره 129 : گر ملک تو مصر و روم و چین خواهد بود

رباعی شماره 130 : گفتم می خوشگوار پیش آور زود

رباعی شماره 131 : گفتم نظری که عمر من فاسد شد

رباعی شماره 132 : گل ساخت ز شکل غنچه پیکانی چند

رباعی شماره 133 : گه جای کمان بازو و دوش تو رسد

رباعی شماره 134 : مشکی که ز چین و ختن آهو دارد

رباعی شماره 135 : منگر به زمین که خاک و آبت بیند

رباعی شماره 136 : مه بر رخ تو گزیدنم دل ندهد

رباعی شماره 137 : نجار که در پسته ی او خنده بود

رباعی شماره 138 : نقاش ازل تا دل من خون نشود

رباعی شماره 139 : هر تیر که آن ترک سبک سایه زند

رباعی شماره 140 : هر شب دل من چنان بسوزد

رباعی شماره 141 : هر کارد که از کشته ی خود برگیرد

رباعی شماره 142 : هر گه که دلم فرصت آن دم جوید

ر : 

رباعی شماره 143 : از من صنما قرار مستان آخر

رباعی شماره 144 : اشتربانا چو عزم کردی به سفر

رباعی شماره 145 : آهیخت پریر لاله ز آتش خنجر

رباعی شماره 146 : ای پور خطیب گنجه پندی بپذیر

رباعی شماره 147 : ای لعل تو تا لاله ی بستان بهار

رباعی شماره 148 : جانا تو ز دیده اشک بیهوده مبار

رباعی شماره 149 : چندان بکنم تو را من ای طرفه پسر

رباعی شماره 150 : زد لاله پریر در نشابور آذر

رباعی شماره 151 : گر بت رخ توست بت‌پرستی خوش‌تر

ز : 

رباعی شماره 152 : از بس که کند زلف تو با روی تو ناز

رباعی شماره 153 : با لاله رخان باغ سرو از سر ناز

س : 

رباعی شماره 154 : دلدار کله دوز من از روی هوس

ش : 

رباعی شماره 155 : آن تازه گلم من که نباشد خارش

رباعی شماره 156 : آن حُسن و دلال بین و آن مکر و فنش

رباعی شماره 157 : آن دیده که دیدن تو بودی کارش

رباعی شماره 158 : ای عقرب زلفت زده بر جانم نیش

رباعی شماره 159 : با تب گفتم رنجه مکن بسیارش

رباعی شماره 160 : بنگر تو بدان بنفشه زار دلکش

رباعی شماره 161 : ترکم چو کمان کشید کردم نگهش

رباعی شماره 162 : ……………………………………..

رباعی شماره 163 : دارم گه و بیگه ز که و مه کم و بیش

رباعی شماره 164 : در بستان، دوش، از غم و شیون خویش

رباعی شماره 165 : در ره چو بداشتم به سوگندانش

رباعی شماره 166 : در رهگذری فتاده دیدم مستش

رباعی شماره 167 : دریافتم آخر ز قضا را به شبش

رباعی شماره 168 : دیدم چو مه و مهر میان کویش

رباعی شماره 169 :  فصاد جهود بد رگ کافر کیش

ق : 

رباعی شماره 170 : من مهستی ام بر همه خوبان شده طاق

ل : 

رباعی شماره 171 : ای آروزی روان و ای داروی دل

رباعی شماره 172 : ای از تو مرا غصه ی سودا حاصل

رباعی شماره 173 : ای رنج و غم تو برده و خورده ی دل

رباعی شماره 174 : تا کی ز غم تو رخ به خون شوید دل

رباعی شماره 175 : زین سان که فتاد هجر در راه ای دل

م : 

رباعی شماره 176 : از مرگ تو ای شاه سیه شد روزم

رباعی شماره 177 : ای فاخته ی مهر به تو درنگرم

رباعی شماره 178 : ای فتنه ی خاص و ای بلای دل عام

رباعی شماره 179 : با ابر همیشه در عتابش بینم

رباعی شماره 180 : برخیز و بیا که حجره پرداخته ام

رباعی شماره 181 : تا حلقه به گوش لب چون نوش توام

رباعی شماره 182 : تا در چشمی برفت خواب از چشمم

رباعی شماره 183 : تا ظن نبری کز پی جان می گریم

رباعی شماره 184 : تن با تو به خواری ای صنم در ندهم

رباعی شماره 185 : جانا نفسی دور نه ای از یادم

رباعی شماره 186 : چندان که به کار خویش وا می بینم

رباعی شماره 187 : چون مرغ ضعیف بی پر و بی بالم

رباعی شماره 188 : در کوی خرابات یکی درویشم

رباعی شماره 189 : در من اثر وفا نداری چه کنم

رباعی شماره 190 : در وصف تو بسیار سخن رانده ایم

رباعی شماره 191 : دل برد ز من به قهر و من نستیزم

رباعی شماره 192 : دل کو که به نامه شرح غم آغازم

رباعی شماره 193 : رفت آن که سری پر از خمارش دارم

رباعی شماره 194 : ز ابروی تو چشمها چو پروین دارم

رباعی شماره 195 : زرد است ز عشق خاکبیزی رویم

رباعی شماره 196 : شاگرد گره زنان موی تو منم

رباعی شماره 197 : قصاب منی و در غمت میجوشم

رباعی شماره 198 : گفتی ز دو یاقوت لب چون شکرم

رباعی شماره 199 : لعل تو مزیدن آرزو می‌کردم

رباعی شماره 200 : ما بندگی آن رخ زیبات کنیم

رباعی شماره 201 : من عهد تو سخت سست می دانستم

رباعی شماره 202 : نی مردم سجاده و نی مرد گلیم

رباعی شماره 203 : هر شب ز غمت تازه عذابی بینم

رباعی شماره 204 : هر ناله که بر سر شتر می‌کردم

رباعی شماره 205 : هم مستم وهم غلام سرمستانم

رباعی شماره 206 : یک دست به مصحفیم و یک دست به جام

ن : 

رباعی شماره 207 : از ضعف من آنچنان توانم رفتن

رباعی شماره 208 : از مهر خود و کین تو در تابم من

رباعی شماره 209 : افتاد ز محنت من آوازه برون

رباعی شماره 210 : ای بی خبر از غایت دلداری من

رباعی شماره 211 : ای زلف تو حلقه حلقه و چین بر چین

رباعی شماره 212 : ای یاد تو تسبیح زبان و لب من

رباعی شماره 213 : با درد تو نیست روی درمان دیدن

رباعی شماره 214 : بر هر دو طرف مزن تو بر یک سو زن

رباعی شماره 215 : بر یاد تو بی تو این جهان گذران

رباعی شماره 216 : چشم و دهن آن صنم لاله رخان

رباعی شماره 217 : در دام غم تو خسته ای نیست چو من

رباعی شماره 218 : در درج عقیق دُر منظومش بین

رباعی شماره 219 : در گنجه دو درزن گر استاد جوان

رباعی شماره 220 : دوش از غم هجرت ای بت عهدشکن

رباعی شماره 221 : دی خوش پسری بدیدم از سرّاجان

رباعی شماره 222 : دی خوش پسری بدیدم اندر زوزن

رباعی شماره 223 : رخسار تو مشک است سر زلف تو خون

رباعی شماره 224 : رفتی به سرا دوش به می نوشیدن

رباعی شماره 225 : زلفین تو سی زنگی و هر سی مستان

رباعی شماره 226 : قلاش و قلندری و عاشق بودن

رباعی شماره 227 : کو آن همه زنهار و عهدت با من

رباعی شماره 228 : گر خون تو ای بوده پسندیده ی من

رباعی شماره 229 : ما را سر زلف دلبران نیست کنون

رباعی شماره 230 : من دل ز تو برنگیرم آسان آسان

رباعی شماره 231 : من رفتم و دل مقیم خواهد بودن

و : 

رباعی شماره 232 : آب ارچه نمی رود به جویم با تو

رباعی شماره 233 : ابریست که خون دیده بارد غم تو

رباعی شماره 234 : ابریست که قطره نم فشاند غم تو

رباعی شماره 235 : ای زلف خوشت را حرکاتی نیکو

رباعی شماره 236 : چون نیست پدید در غمم بیرون شو

رباعی شماره 237 : دل در ازل آمد آشیان غم تو

رباعی شماره 238 : روز ازل آمدم نشان غم تو

رباعی شماره 239 : عشق است که شیر نر زبون آید از او

رباعی شماره 240 : موذن پسری تازه تر از لاله ی مرو

ه : 

رباعی شماره 241 : آن زلف نگر سر به سمن آورده

رباعی شماره 242 : اندر دل من ای بت عیار بچه

رباعی شماره 243 : ای در طلب تو عمر من فرسوده

رباعی شماره 244 : ای دست تو دست من به دستان بسته

رباعی شماره 245 : ای روی تو از تازه گل بربر به

رباعی شماره 246 : ای روی تو ماه را شکست آورده

رباعی شماره 247 : ای شکّر تو بار نبات آورده

رباعی شماره 248 : ای شمع رخت را دل من پروانه

رباعی شماره 249 : دلدار به من گفت که می بر کف نه

رباعی شماره 250 : مستش دیدم گرفته راه خانه

رباعی شماره 251 : معشوقه لطیف و چست و بازاری به

ی : 

رباعی شماره 252 : از دیده اگر نه خون روان داشتمی

رباعی شماره 253 : آمد شب و شد جهان روشن تاری

رباعی شماره 254 : آنی که به لطف تو سراسر نمکی

رباعی شماره 255 : آنی که به هیچ کس تو چیزی ندهی

رباعی شماره 256 : ای بت به سر مسیح اگر ترسایی

رباعی شماره 257 : ای تنگ شکر چون دهن تنگت نی

رباعی شماره 258 : ای رشته چو قصد لعل کانی کردی

رباعی شماره 259 : ای کرده جفا و جور آیین بحلی

رباعی شماره 260 : با روی چو نوبهار و با خوی دئی

رباعی شماره 261 : بس خون که بدان دو چشم خونخواره کنی

رباعی شماره 262 : تا کی به هوای دل چنین خوار شوی

رباعی شماره 263 : تن زود به خواری ای جلب بنهادی

رباعی شماره 264 : تو مونس غم شبان تاریک نه ای

رباعی شماره 265 : چون اسب به میدان طرب می‌تازی

رباعی شماره 266 : چون بند ز نامه ی تو بگشاد رهی

رباعی شماره 267 : چون خاک زمین اگر عناکش باشی

رباعی شماره 268 : چون در دلت آن بود که گیری یاری

رباعی شماره 269 : چندان به دو رخ، گل بدیع آوردی

رباعی شماره 270 : در دل نگذارمت که افگار شوی

رباعی شماره 271 : در ده می لعل لاله گون صافی

رباعی شماره 272 : در سنگ اگر شوی چو نار ای ساقی

رباعی شماره 273 : در وقت بهار جز لب جوی مجوی

رباعی شماره 274 : دل بی تو به جز خون جگر بارد نی

رباعی شماره 275 : دل ها تو بری و قصد جان ها تو کنی

رباعی شماره 276 : دلدار قلندر است و ما بازاری

رباعی شماره 277 : دی گر دل خود به تو ننموده امی

رباعی شماره 278 : زلف و رخ خود به هم برابر کردی

رباعی شماره 279 : شخصی دارم دلی خراب اندر وی

رباعی شماره 280 : شفتالوی آبدارت ای سرو سهی

رباعی شماره 281 : گر چشم چو آهوت وفا داشتیی

رباعی شماره 282 : گر زانکه چو خاک ره ستم‌کش باشی

رباعی شماره 283 : گر من به مثل هزار جان داشتمی

رباعی شماره 284 : گفتم که مرا از نظر انداخته ای

رباعی شماره 285 : گه خصم شوی مرا و گه یار آیی

رباعی شماره 286 : مر موی تو را چه بودی بی آزاری

رباعی شماره 287 : مضراب ز زلف و نی ز قامت سازی

رباعی شماره 288 : هان تا به خرابات مجازی نایی

رباعی شماره 289 : هر چند چو خاک راه خوارم گیری

رباعی شماره 290 : هر گه که به زلف عنبر تر سایی

رباعی شماره 291 : هر گه که تو نعل اسب یکران بندی

رباعی شماره 292 : هرگز کامم ز خفت و خوابم ندهی

پایان اشعار این بخش

 

نویسندگان :
نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

نوشته های مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها