دوبیتی های فایز دشتی

در این بخش دوبیتی های فایز دشتی شده است.

فهرست اشعار به ترتیب حروف الفبای حرف آخر قافیه یا ردیف است.

برای خواندن هر شعر، روی آن کلیک کنید :

 

الف : 

دوبیتی شماره 1 : به دست آن بت طاووس زیبا

دوبیتی شماره 2 : عجب دارم از آن زلف چلیپا

دوبیتی شماره 3 : مرا خلد برین دی بودی ام جا

دوبیتی شماره 4 : خوش آن ملک و خوش آن دلبر خوش آنجا

دوبیتی شماره 5 : به زیر پرده آن روی دلآرا

دوبیتی شماره 6 : بهار آمد گلستان شد مطرّا

دوبیتی شماره 7 : بتا آهسته تر بردار پا را

دوبیتی شماره 8 : بگو آن قاصد نیکولقا را

دوبیتی شماره 9 : مزن شانه به زلف پرشکن را

دوبیتی شماره 10 : اگر خواهی بسوزانی جهان را

دوبیتی شماره 11 : به رخ جا داده ای زلف سیه را

ب : 

دوبیتی شماره 12 : سحرگه زورق سیمین مهتاب

دوبیتی شماره 13 : صنم ! تا کی دل ما را کنی آب ؟

دوبیتی شماره 14 : خروس عرش بی غوغاست امشب

دوبیتی شماره 15 : دلم در نزد جانان است امشب

دوبیتی شماره 16 : نسیم روح پرور دارد امشب

دوبیتی شماره 17 : سوار خنگ خوش رفتارم امشب

دوبیتی شماره 18 : بگو با دلبر ترسایی امشب

ت : 

دوبیتی شماره 19 : چرا خواهی که من آیم به غربت؟

دوبیتی شماره 20 : سحر برخیز گو لالای رودت

دوبیتی شماره 21 : ندارم راحتی جز زجر و زحمت

دوبیتی شماره 22 : به چشمان تو دل دادم امانت

دوبیتی شماره 23 : گهی دل مسکنش در کنج لبهات

دوبیتی شماره 24 : ز هم بگسسته ای بند نقابت

دوبیتی شماره 25 : بیا بر طرف معجر کن نقابت

دوبیتی شماره 26 : اگر از رخ براندازی نقابت

دوبیتی شماره 27 : به قربان حنای پشت دستت

دوبیتی شماره 28 : بتا عشقت به جانم آتش افروخت

دوبیتی شماره 29 : دلا دیدی که دلبر عهد بشکست

دوبیتی شماره 30 : ز من ببرید جانان باز پیوست

دوبیتی شماره 31 : خبر از دل ندارم نیست یا هست

دوبیتی شماره 32 : سر زلف سیاهت شام یلداست

دوبیتی شماره 33 : گرت با ما نگارا میل سوداست

دوبیتی شماره 34 : اگر در عهد، ابروت منکر ماست

دوبیتی شماره 35 : دل من همچو رستم در عتاب است

دوبیتی شماره 36 : نه هر رخشنده کوکب آفتاب است

دوبیتی شماره 37 : به رویش زلف اندر پیچ و تاب است

دوبیتی شماره 38 : نه هر بالانشینی ماهتاب است

دوبیتی شماره 39 : عرق بر چهره ات گل یا گلاب است

دوبیتی شماره 40 : برو قاصد که در رفتن ثواب است

دوبیتی شماره 41 : من از چشم تو می ترسم که مست است

دوبیتی شماره 42 : سخن آهسته تر گو دلبر اینجاست

دوبیتی شماره 43 : به دوشش گیسوان خوش دلپسند است

دوبیتی شماره 44 : دگر از نو نوای نی بلند است

دوبیتی شماره 45 : رخ تو آتش و زلف تو دود است

دوبیتی شماره 46 : هر آن کس عاشق است از دور پیداست

دوبیتی شماره 47 : دل آگه چه محتاج برید است؟

دوبیتی شماره 48 : چه مقصود است از این جانا بگو راست

دوبیتی شماره 49 : نه قامت، تازه سرو جویبار است

دوبیتی شماره 50 : شب ابر است و دنیا تیره تار است

دوبیتی شماره 51 : ندانم چون کنم دل بی قرار است

دوبیتی شماره 52 : دلم را تیر مژگانت شکار است

دوبیتی شماره 53 : مرا این زندگی از بوی یار است

دوبیتی شماره 54 : بهشت است این زمین یا کوی یار است

دوبیتی شماره 55 : تو که ای دل مکان در کوی یار است

دوبیتی شماره 56 : تو خوبی او ز خوبی بی نیاز است

دوبیتی شماره 57 : نه هر ویرانه دل ماوای عشق است

دوبیتی شماره 58 : دلم از دست خوبان چاک چاک است

دوبیتی شماره 59 : نه هر چشمه ای آب زلال است

دوبیتی شماره 60 : دلا امشب نه وقت قال و قیل است

دوبیتی شماره 61 : هنوزم بوی زلفش در مشام است

دوبیتی شماره 62 : مرا در پیش راهی پر ز بیم است

دوبیتی شماره 63 : سر زلف تو جانا لام و میم است

دوبیتی شماره 64 : به گلشن تا ز گل نام و نشان است

دوبیتی شماره 65 : در این عالم غمم از حد فزون است

دوبیتی شماره 66 : نه هر آهوی دشت آهوی چین است

دوبیتی شماره 67 : خدنگ مه جبینان دلنشین است

دوبیتی شماره 68 : دلم در گوشه ی چشمش مکین است

دوبیتی شماره 69 : مرا یاران ! وصیت اینچنین است

دوبیتی شماره 70 : به دارالملک تن دل پادشاه است

دوبیتی شماره 71 : به لب خال سیاهت جایگاه است

دوبیتی شماره 72 : رخ تو دلبرا مانند ماه است

دوبیتی شماره 73 : نه چشم است آنکه چشمانش ندیده است

دوبیتی شماره 74 : سرم پر شور و شیدای تو کافی است

دوبیتی شماره 75 : نگارا شربت از لب هات بفرست

دوبیتی شماره 76 : مبر نام جدایی ترسم ای دوست

دوبیتی شماره 77 : به گل، سنبل فروهشته که گیسوست

دوبیتی شماره 78 : اسیرم کرده چشم مستت ای دوست

دوبیتی شماره 79 : اگر دوران دهد بر بادم ای دوست

دوبیتی شماره 80 : رُخت تا در نظر می آرم ای دوست

دوبیتی شماره 81 : اگر از روی تو مهجورم ای دوست

دوبیتی شماره 82 : سری بردار و سر بالا کن ای دوست

دوبیتی شماره 83 : بیا جانا که دنیا را وفا نیست

دوبیتی شماره 84 : تو که هیچت ز حال ما خبر نیست

دوبیتی شماره 85 : انیس من به جز آه سحر نیست

دوبیتی شماره 86 : بتا مثل تو اندر شهر چین نیست

دوبیتی شماره 87 : اگر دانی که فردا محشری نیست

دوبیتی شماره 88 : به تیرم زد کمان افکند در پشت

دوبیتی شماره 89 : برفت آن یار و از ما مهر برداشت

دوبیتی شماره 90 : خداوندا جوانی ام به سر رفت

دوبیتی شماره 91 : جهان رفت و جوانی و چمن رفت

دوبیتی شماره 92 : نه از دل می رود بیرون خیالت

دوبیتی شماره 93 : کنم مدح خم ابروت یا روت؟

دوبیتی شماره 94 : رخ تو کعبه و محراب ابروت

دوبیتی شماره 95 : به قربان خم زلف سیاهت

دوبیتی شماره 96 : بتا! از کجروی هایت شکایت

دوبیتی شماره 97 : نه پر دارم که پروازم به کویت

د : 

دوبیتی شماره 98 : بیا تا برگ گل نارفته بر باد

دوبیتی شماره 99 : ز آب و آتش و از خاک و از باد

دوبیتی شماره 100 : ز من گشتی جدا ای سرو آزاد

دوبیتی شماره 101 : به دل گفتم: مکن اینقدر فریاد

دوبیتی شماره 102 : شب آمد تا شب وصل آردم یاد

دوبیتی شماره 103 : رفیق از وصل جانانم مده یاد

دوبیتی شماره 104 : نه یادم می کنی نه می روی یاد

دوبیتی شماره 105 : بت زورق نشینم در امان باد

دوبیتی شماره 106 : سحر شبنم چو بر گیسویش افتاد

دوبیتی شماره 107 : مرا زآن روز قصه مشکل افتاد

دوبیتی شماره 108 : جوانی هست چون گنجی خداداد

دوبیتی شماره 109 : صبا دوشم ز جانان این خبر داد

دوبیتی شماره 110 : نه هر دل عشق جانان قابل افتد

دوبیتی شماره 111 : سحرگاهان که شبنم بر گل افتد

دوبیتی شماره 112 : دگر شب شد که دل بی تاب گردد

دوبیتی شماره 113 : مسلسل زلف عنبر بار دارد

دوبیتی شماره 114 : سهی سرو این قد و بالا ندارد

دوبیتی شماره 115 : وفا دخلی به محبوبی ندارد

دوبیتی شماره 116 : دل من حالت پروانه دارد

دوبیتی شماره 117 : بتی کز ناز پا بر دل گذارد

دوبیتی شماره 118 : بتا زلف تو سر از سرکشان برد

دوبیتی شماره 119 : مرا هم ساق و هم زانو کند درد

دوبیتی شماره 120 : خروش عرش دیشب التجا کرد

دوبیتی شماره 121 : خبر داری به من هجران چها کرد؟

دوبیتی شماره 122 : بت نامهربان دیدی چها کرد

دوبیتی شماره 123 : ره عشق است باید زآن حذر کرد

دوبیتی شماره 124 : نخستین بار باید ترک جان کرد

دوبیتی شماره 125 : دو چشمت چون به چشمانم نگه کرد

دوبیتی شماره 126 : سحر دل خود به خود فریاد می کرد

دوبیتی شماره 127 : سحر دل ناله های زار می کرد

دوبیتی شماره 128 : خیالت گر نبودی دل چه می کرد

دوبیتی شماره 129 : شب هجران مرا جان بر لب آورد

دوبیتی شماره 130 : که بر نخل امید من تبر زد

دوبیتی شماره 131 : سحر سنبل دمید و لاله سر زد

دوبیتی شماره 132 : بتم سرپنجه با لوح و قلم زد

دوبیتی شماره 133 : سهیل اندر یمن بلغار سوزد

دوبیتی شماره 134 : اگر آهی کشم افلاک سوزد

دوبیتی شماره 135 : عسل از معدن زنبور خیزد

دوبیتی شماره 136 : دلم از عنبرین مو می گریزد

دوبیتی شماره 137 : کسی کآگه ز حال ما نباشد

دوبیتی شماره 138 : دلم را جز تو کس دلبر نباشد

دوبیتی شماره 139 : بهشت از روی تو بهتر نباشد

دوبیتی شماره 140 : مه ده چار پیشت مضمحل شد

دوبیتی شماره 141 : دلم تاراج روی گلرخان شد

دوبیتی شماره 142 : سر و زلف تو آشوب جهان شد

دوبیتی شماره 143 : دلم از فرقت روی تو خون شد

دوبیتی شماره 144 : بهار آمد، زمین فیروزه گون شد

دوبیتی شماره 145 : بهار آمد زمردسان زمین شد

دوبیتی شماره 146 : بتا ختم رسل پیغمبری شد

دوبیتی شماره 147 : خداوندا دلم از دین بری شد

دوبیتی شماره 148 : سحر چون زهره از مشرق برآمد

دوبیتی شماره 149 : نه قاصد نه پیام دلبر آمد

دوبیتی شماره 150 : بشارت باد ای دل، دلبر آمد

دوبیتی شماره 151 : سحر شد، ناله ی بلبل نیامد

دوبیتی شماره 152 : یکی از گرمسیر و لار نومد

دوبیتی شماره 153 : بلند بالا، بلند قد و لبت قند

دوبیتی شماره 154 : به صعوه منصب بلبل ندادند

دوبیتی شماره 155 : مرا تا دل به تن تسلیم کردند

دوبیتی شماره 156 : حصار دوست گر ز آهن برآرند

دوبیتی شماره 157 : جوانی گر به نرخ جان فروشند

دوبیتی شماره 158 : به جز من هر که با دلبر نشیند

دوبیتی شماره 159 : صنم عشق تو همچون نار نمرود

دوبیتی شماره 160 : دو زلف یار عنبر می تراود

دوبیتی شماره 161 : جوانی کاشکی بیع و شرا بود

دوبیتی شماره 162 : سحرگاهان به گلشن انجمن بود

دوبیتی شماره 163 : فلک از جور تو دل پر ز خون بود

دوبیتی شماره 164 : دلا! گر زار گریم بر تو شاید

دوبیتی شماره 165 : اگر صد تیر ناز از دلبر آید

دوبیتی شماره 166 : مرا شب سیل آه از دل برآید

دوبیتی شماره 167 : بگو تا دلبر حورم بیاید

دوبیتی شماره 168 : شما که ساکنان کوی یارید

دوبیتی شماره 169 : پری رویان سلام از من رسانید

ر : 

دوبیتی شماره 170 : سحرگه  بیخبر ای کاش دلبر

دوبیتی شماره 171 : خودم اینجا دلم در پیش دلبر

دوبیتی شماره 172 : معنبر گیسوی مشکین دلبر

دوبیتی شماره 173 : مسلسل حلقه حلقه موی دلبر

دوبیتی شماره 174 : سحر پرسیدم از گیسوی دلبر

دوبیتی شماره 175 : به دل گفتم مرو در کوی دلبر

دوبیتی شماره 176 : منه بر رخ دو گیسوی معنبر

دوبیتی شماره 177 : نگفتم جا مده بر چهره عنبر

دوبیتی شماره 178 : تو را دل می دمد کاین سنبل تر

دوبیتی شماره 179 : اگر صد پاره ام سازی به خنجر

دوبیتی شماره 180 : اگر خواهی جهان سازی مسخر

دوبیتی شماره 181 : دو گیسوی تو جانا لیلة القدر

دوبیتی شماره 182 : بُدی زلف سیاهت لیلة القدر

دوبیتی شماره 183 : خدایم گر کند فردای محشر

دوبیتی شماره 184 : بت نامهربان، یار ستمگر

دوبیتی شماره 185 : دو نرگس مست و بی باک و ستمگر

دوبیتی شماره 186 : سحر چون ماه سر برزد ز خاور

دوبیتی شماره 187 : مکش سرمه به چشم نازپرور

دوبیتی شماره 188 : خداوندا تو قهاری و جبار

دوبیتی شماره 189 : شب ابر است و باران گهربار

دوبیتی شماره 190 : مرا شب تا سحر این چشم خونبار

دوبیتی شماره 191 : نه من لوکم که بر پشتم زنی بار

دوبیتی شماره 192 : مهی از قبله آمد در شب تار

دوبیتی شماره 193 : بتا بیژن صفت در چَه گرفتار

دوبیتی شماره 194 : معاذالله دهم زآن زلف یک تار

دوبیتی شماره 195 : دل و شوق و خیال و میل هر چار

دوبیتی شماره 196 : دلا از بی وفایان دست بردار

دوبیتی شماره 197 : مسلسل حلقه حلقه زلف دلدار

دوبیتی شماره 198 : شدم پیر و ندیدم روی دلدار

دوبیتی شماره 199 : شدم پیر و ندیدم روی دلدار

دوبیتی شماره 200 : سحرگه زآرزوی شوق دیدار

دوبیتی شماره 201 : خوشا برنایی و نیسان و آذار

دوبیتی شماره 202 : گذشت ایام گل ای بلبل زار

دوبیتی شماره 203 : سحر در خواب دیدم با دل زار

دوبیتی شماره 204 : به قصد کشتن این بیدل زار

دوبیتی شماره 205 : سحرگه از نوای مرغ گلزار

دوبیتی شماره 206 : به هر جا بگذرد آن ماه رخسار

دوبیتی شماره 207 : به هنگام وداع آن لاله رخسار

دوبیتی شماره 208 : فراق روی تو ای لاله رخسار

دوبیتی شماره 209 : دو زلفانت فتاده چون سر مار

دوبیتی شماره 210 : دو گیسویت فتاده چون سر مار

دوبیتی شماره 211 : مریضی کز جدایی گشته بیمار

دوبیتی شماره 212 : سفر بر من دگر سخت است و دشوار

دوبیتی شماره 213 : اگر دورم من از تو ای پریزاد

دوبیتی شماره 214 : گهی که یادم آمد صحبت یار

دوبیتی شماره 215 : گهی که یادم آمد صحبت یار

دوبیتی شماره 216 : غم دنیا خورم یا حسرت یار

دوبیتی شماره 217 : اگر آهی کشم از فرقت یار

دوبیتی شماره 218 : عجب دارم ز سرو قامت یار

دوبیتی شماره 219 : ز تاثیر هوا خوی بر رخ یار

دوبیتی شماره 220 : گرفتم آنکه اقبالم شود یار

دوبیتی شماره 221 : بتا بیهوده منما گریه بسیار

دوبیتی شماره 222 : به زیر زلف مشکین عارض یار

دوبیتی شماره 223 : کمند زلف گرد چهره ی یار

دوبیتی شماره 224 : سحرگه خوش بوَد رفتن سوی یار

دوبیتی شماره 225 : خروس از هرزه خوانی دست بردار

دوبیتی شماره 226 : که والشمس الضحی روی تو ای یار

دوبیتی شماره 227 : نیامد دلبر و من مردم آخر

دوبیتی شماره 228 : ذلیل و خوار و زارم کردی آخر

دوبیتی شماره 229 : سحرگه چون ز مشرق ماه خاور

دوبیتی شماره 230 :  ز حسن رویت ای نادیده مهجور

دوبیتی شماره 231 : قدت طوبی، لبت کوثر، رخت حور

دوبیتی شماره 232 : لبت کوثر، قدت طوبی، رخت حور

دوبیتی شماره 233 : تو پنداری که تا گشتی ز من دور

دوبیتی شماره 234 : شب دیجور و من مهجور و ره دور

دوبیتی شماره 235 : بتا آخر به تابستان میاور

دوبیتی شماره 236 : من از عهد جوانی تا شدم پیر

دوبیتی شماره 237 : نه از مژگان سیاهی خورده ای تیر

دوبیتی شماره 238 : به گردن هشته ای زلف چو زنجیر

دوبیتی شماره 239 : شود فردا که منشیان تقدیر

دوبیتی شماره 240 : سحرگاهان ز غم با باد شبگیر

دوبیتی شماره 241 : دل من در خم زلفت گره گیر

دوبیتی شماره 242 : دلم در حلقه ی زلفش گره گیر

ز : 

دوبیتی شماره 243 : به ایما گفت چشمش با من این راز :

دوبیتی شماره 244 : جهان را عنبرافشان کرده ای باز

دوبیتی شماره 245 : به تیر ناوک مژگان دلدوز

دوبیتی شماره 246 : پی تعظیم قدر دلبر امروز

دوبیتی شماره 247 : صنم صورت منور کردی امروز

دوبیتی شماره 248 : به گردن هشته این زلف دلاویز

دوبیتی شماره 249 : دخیلا شانه بر زلفت میاویز

دوبیتی شماره 250 : نگفتم دل از آن گیسو بپرهیز؟

ش : 

دوبیتی شماره 251 : سحر امشب دمی بر جای خود باش

دوبیتی شماره 252 : گهی در خواب بینم قد و بالاش

دوبیتی شماره 253 : دلا دلدارت آمد باخبر باش

دوبیتی شماره 254 : شدم غافل اسیر چشم مستش

دوبیتی شماره 255 :  دلا خون شو مکن افشای رازش

دوبیتی شماره 256 : شب عید است و هر کس با عزیزش

دوبیتی شماره 257 : نه از دل می رود بیرون خیالش

دوبیتی شماره 258 : مسلسل حلقه حلقه زلف خوشبوش

دوبیتی شماره 259 : فغان از امشب و یاد از شب دوش

دوبیتی شماره 260 : سحر از شوق جانان مست و مدهوش

ک :

دوبیتی شماره 261 : ز هجرت سینه و دامن کنم چاک

گ : 

دوبیتی شماره 262 : زره پوشیده ای با من کنی جنگ

ل : 

دوبیتی شماره 263 : سحر با باغبانی گفت بلبل :

دوبیتی شماره 264 : خوشا روزی که گل بودی و بلبل

دوبیتی شماره 265 : اگر کاغذ نباشد پرده ی دل

دوبیتی شماره 266 : ز اسب افتادم و شد کار مشکل

دوبیتی شماره 267 : بلا شد حُسن مه رویان خوشگل

دوبیتی شماره 268 : بت گلروی سنبل موی خوشگل

دوبیتی شماره 269 : سحرها در چمن با خواهش گل

دوبیتی شماره 270 : همه مه صورتان در برج محمل

دوبیتی شماره 271 : بنال ای بلبل شوریده احوال

دوبیتی شماره 272 : مرا تن زورق است و ناخدا دل

دوبیتی شماره 273 : عبث دادم به یار بی وفا دل

دوبیتی شماره 274 : ز ما آن چشم و ابرو می برد دل

دوبیتی شماره 275 : غراب عشق اندر بندر دل

دوبیتی شماره 276 : مرا جان بر لب آمد از غم دل

دوبیتی شماره 277 : به جز فکر وصال دلبر ای دل

دوبیتی شماره 278 : تو که ملای قرآن خوانی ای دل

دوبیتی شماره 279 : قدت گل، قامتت گل، کفش پا گل

م : 

دوبیتی شماره 280 : گهی که سر نهادم تا بخوابم

دوبیتی شماره 281 : سه مه پیکر برون آمد به یک دم

دوبیتی شماره 282 : ندانم از چه رو آشفته حالم

دوبیتی شماره 283 : بت لیلی وشم خورشید عالم

دوبیتی شماره 284 : اگر جانان به هنگام تکلم

دوبیتی شماره 285 : سحرگه برگ گل تر شد ز شبنم

دوبیتی شماره 286 : پری پیکر، بت عیسی پرستم

دوبیتی شماره 287 : نه من امروز پابند تو هستم

دوبیتی شماره 288 : مسلمانان گرفتار دلستم

دوبیتی شماره 289 : ذلیل و خوار و زارم از تو هستم

دوبیتی شماره 290 : از اینجا تا به سرحد لاله کاشتم

دوبیتی شماره 291 : چرا از دلبر حوراسرشتم

دوبیتی شماره 292 : فدای زلف پر تابت بگردم

دوبیتی شماره 293 : فغان کز کوی جانان دور ماندم

دوبیتی شماره 294 : ندانم خواب یا بیدار بودم

دوبیتی شماره 295 : به راه دوست دست از جان کشیدم

دوبیتی شماره 296 : گلی دارم به دست کس نمی دم

دوبیتی شماره 297 : بتا از دوریت حالی ندارم

دوبیتی شماره 298 : پس از قرنی به ارمن شد گذارم 

دوبیتی شماره 299 : فراق لاله رویان ساخت کارم

دوبیتی شماره 300 : قمر طلعت، پری پیکر نگارم

دوبیتی شماره 301 : دگر شب شد که مشتاق حضورم

دوبیتی شماره 302 : چو آید فکر یار اندر ضمیرم

دوبیتی شماره 303 : سراغ جان جانان از که پرسم

دوبیتی شماره 304 : در این دنیا بسی اندوهناکم

دوبیتی شماره 305 : نه افلاطون کند فکری به حالم

دوبیتی شماره 306 : مگر یار آمده بر پشت بامم

دوبیتی شماره 307 : بهشتی، ای صنم دادی نشانم

دوبیتی شماره 308 : خداوندا تو کردی لامکانم

دوبیتی شماره 309 : ندانم در چه حالم در کجایم

دوبیتی شماره 310 : جوانی! رفتی و نایی به سویم

ن :

دوبیتی شماره 311 : دلم ای کاش بیرون می شد از تن

دوبیتی شماره 312 : لبت شکرشکن، مژگان صف اشکن

دوبیتی شماره 313 : دگر طعن رقیب و جور دشمن

دوبیتی شماره 314 : خم ابروست یا شمشیر بهمن

دوبیتی شماره 315 : نه هر چشمی ز جسمی می برد جان

دوبیتی شماره 316 : سحر از بس که نالیدم ز هجران

دوبیتی شماره 317 : تو بر من بگذری چون برق رخشان

دوبیتی شماره 318 : خیال کشتن من داشت جانان

دوبیتی شماره 319 : پس از ببریدن و پیوند جانان

دوبیتی شماره 320 : شدم رسوای عالم بهر جانان

دوبیتی شماره 321 : مده یادم ز روز وصل جانان

دوبیتی شماره 322 : بهای این لب و دندان جانان

دوبیتی شماره 323 : رخ و زلف و لب و دندان جانان

دوبیتی شماره 324 : به هنگام تبسم های جانان

دوبیتی شماره 325 : پس از مرگم بگو با گلعذاران

دوبیتی شماره 326 : مرا یک دل بوَد مطلب هزاران

دوبیتی شماره 327 : خوش از جور و جفای مه جبینان

دوبیتی شماره 328 : دلا نتوان به زلفش آرمیدن

دوبیتی شماره 329 : که گفته چشم شهلا سرمه سا کن

دوبیتی شماره 330 : بیا جانا دمی ترک جفا کن

دوبیتی شماره 331 : مه بالانشین، پایین نظر کن

دوبیتی شماره 332 : از این ره می روی، رویت به من کن

دوبیتی شماره 333 : مرو ای جان شیرین از بر من

دوبیتی شماره 334 : اگر هنگام مردن دلبر من

دوبیتی شماره 335 : سحر دلبر چو آمد بر سر من

دوبیتی شماره 336 : اجل! دانی کی آیی بر سر من؟

دوبیتی شماره 337 : سر راهم دو تا شد وای بر من

دوبیتی شماره 338 : جفا از تو بتا، خون خوردن از من

دوبیتی شماره 339 : شده خاموش شمع محفل من

دوبیتی شماره 340 : به سیر باغ رفتم باختم من

دوبیتی شماره 341 : به دل تخم تمنا کاشتم من

دوبیتی شماره 342 : بلندی سیر عالم می کنم من

دوبیتی شماره 343 : دلم از هجر تو شد دجله ی خون

و : 

دوبیتی شماره 344 : نگفتم جا مده بر چهره گیسو

دوبیتی شماره 345 : دل از من، چشم شهلا دلبر از تو

دوبیتی شماره 346 : دلا تا چند در آزارم از تو

دوبیتی شماره 347 : مسلسل زلف عنبرسا مکن تو

دوبیتی شماره 348 : دو گیسو را به دوش انداختی تو

دوبیتی شماره 349 : دلا دیدی جدایی زیستی تو

دوبیتی شماره 350 : نسیم امشب عجب دفع غمی تو

ه : 

دوبیتی شماره 351 : خوش الحان مرغکی وقت سحرگاه

دوبیتی شماره 352 : نسیم، آهسته آهسته سحرگاه

دوبیتی شماره 353 : به مژگان خاک روبم زین گذرگاه

دوبیتی شماره 354 : به هر محفل که آن دلبر نشسته

دوبیتی شماره 355 : برابر ماه تابانم نشسته

دوبیتی شماره 356 : دلم از بس به دنبال تو گشته

دوبیتی شماره 357 : به زلفت مرغ دل ماوا گرفته

دوبیتی شماره 358 : غمت در دل چنان ماوا گرفته

دوبیتی شماره 359 : غم و غصه تن و جانم گرفته

دوبیتی شماره 360 : نگارا سرسری چه؟ دلبری چه؟

دوبیتی شماره 361 : کسی که آن پری رخسار دیده

دوبیتی شماره 362 : مرو دنبال آهوی رمیده

دوبیتی شماره 363 : پری رویان به ما کردند نظاره

دوبیتی شماره 364 : به زیر زلف برق گوشواره

دوبیتی شماره 365 : سرم بونه دو پایم پله بونه

ی : 

دوبیتی شماره 366 : دلا امشب نه بر جای خودستی

دوبیتی شماره 367 : ندانم ای غزالم از چه دشتی

دوبیتی شماره 368 : ز دستم رفتی ای حور بهشتی

دوبیتی شماره 369 : در اول مستم از پیمانه کردی

دوبیتی شماره 370 : صباحی دلبر گیسو بلندی

دوبیتی شماره 371 : ذلیل و زار و بیمارم نمودی

دوبیتی شماره 372 : بتا گر زنده بودی فتنه بودی

دوبیتی شماره 373 : الا ای آسمان از من چه دیدی

دوبیتی شماره 374 : چه بد کردم که مهر از من بریدی

دوبیتی شماره 375 : خدایا زلف و گردن آفریدی

دوبیتی شماره 376 : بت فایز بفرما در چه کاری

دوبیتی شماره 377 : خداوندا تو یاری کن تو یاری

دوبیتی شماره 378 : بتا در گوش، گوش آویز داری

دوبیتی شماره 379 : چنان زارم که از فرط نزاری

دوبیتی شماره 380 : به دل بردن تو جانا خوش دلیری

دوبیتی شماره 381 : اگر ماهی به زیر ابر تا کی ؟

دوبیتی شماره 382 : صنم سرخیل ترسازادگانی

دوبیتی شماره 383 : پس از پیری و ضعف و ناتوانی

دوبیتی شماره 384 : به بالا بنگری مهتاب بینی

دوبیتی شماره 385 : ندانم آفتابی یا که ماهی

دوبیتی شماره 386 : بیا تا گویمت شرح جدایی

دوبیتی شماره 387 : به ظاهر گر ز چشمانم جدایی

دوبیتی شماره 388 : نمی بینم ز مردم آشنایی

دوبیتی شماره 389 : پس از مرگم نخواهم های و هویی

دوبیتی شماره 390 : به گیتی هر چه کردم جستجویی

 

پایان اشعار این بخش


واژگان کلیدی: اشعار فایز دشتی،نمونه شعر فایز دشتی،شعرهای فایز دشتی،دوبیتی فایز دشتی،دو بیتی های فایز دشتی،یک دوبیتی از فایز دشتی،شاعر فایز دشتی،گزیده دوبیتی های فایز دشتی،گلچین بهترین و زیباترین دوبیتی های فایز دشتی،دوبیتی های ناب فایز دشتی،اشعار فایز دشتستانی،فائز دشتستانی،فائز دشتستانی.

نویسندگان :
نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

نوشته های مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها