ورود-ثبت نام

اینجاست آیید پنجره بگشایید

سهراب سپهری – مجموعه شرق اندوه

شماره 4

چند

اینجاست آیید پنجره بگشایید. ای من و دگر من ها : صد پرتو من در آب

مهتاب تابنده نگر، بر لرزش برگ اندیشه ی من، جاده ی مرگ

آنجا نیلوفرهاست به بهشت به خدا درهاست

اینجا ایوان، خاموشی هوش، پرواز روان

در باغ زمان تنها نشدیم. ای سنگ و نگاه، ای وهم و درخت آیا نشدیم؟

من صخره منم،  تو شاخه  تویی

این بام گلی. آری این بام گلی، خاک است و من و پندار

و چه بود این لکه ی رنگ؟ این دود سبک؟ پروانه گذشت؟ افسانه دمید

نی ! این لکه ی رنگ  این دود سبک، پروانه نبود، من بودم و تو

افسانه نبود، ما بود و شما

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.