ورود-ثبت نام

رویا زدگی شکست، پهنه به سایه فرو بود

سهراب سپهری – مجموعه آوار آفتاب

شماره 25

رویا زدگی شکست، پهنه به سایه فرو بود

زمان پرپر می شد

از باغ دیرین، عطری به چشم تو می نشست

کنار مکان بودیم، شبنم دیگر سپیده همی بارید

کاسه ی فضا شکست. در سایه باران گریستم و از چشمه ی غم برآمدم

آلایش روانم رفته بود، جهان دیگر شده بود

در شادی لرزیدم و آن سو را به درودی لرزاندم

لبخند درسایه روان بود، آتش سایه ها در من گرفت : گرداب آتش شدم

فرجامی خوش بود، اندیشه نبود

خورشید را ریشه کن دیدم

و دروگر نور را در تبی شیرین با لبی فروبسته ستودم

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.