ورود-ثبت نام

دوش چو بنهفت نوعروس ختن رو

قاآنی شیرازی – قصیده شماره 307

در ستایش شاهزاده ی مبرور فریدون میرزای فرمانفرما فرماید

دوش چو بنهفت نوعروس ختن رو

شاهد زنگی گره گشاد ز ابرو

ترک من آمد ز ره چو شعله ی آتش

گرم و دم آهنج و تند و توسن و بدخو

چون سر زلفش دو صد شکنج به عارض

چون خم جعدش دو صد ترنج بر ابرو

خم خم و چین چین گره گره سر زلفش

از بر دوش اوفتاده تا سر زانو

تاب به مویش چنانکه بوی به عنبر

تاب به رویش چنانکه رنگ به لؤلؤ

زلف پریشیده بر عذارش چو نانک

بال گشاید در آفتاب پرستو

چهره ی رخشنده از میان دو زلفش

تافت بدانسان که گرد مه ز ترازو

یا نه تو گفتی به نزد خواجه ی رومی

ز ایمن و ایسر ستاده اند دو هندو

جستم و بنشاندمش به صدر و فشاندم

گرد رهش به آستین ز طلعت نیکو

مانا نگذشت یک دو لمحه که بگذشت

آهش از آسمان و اشک ز مشکو

چهرش بغداد گشت و مژگان دجله

رویش خوارزم گشت و دیده قراسو

در عوض مویه چشمه راند ز هر چشم

بر صفت دیده مویه کرد ز هر مو

گشت بدانگونه موی موی که گفتی

در بن هر موی کرده تعبیه آمو

چهر سپیدش ز اشک چشم سیاهش

یاد ز خوارزم کرد و آب قراسو

گفتمش ای مه به جان من ز چه مویی

گفت ز بیداد شهریار جفا جو

گفتمش ای ترک ترک هذیان می کن

خیز و صداعم مده وداعم می گو

مهلا مهلا سخن مگو به درشتی

کت خرده خرده دان ندارد معفو

نام ستم بر شهی منه که به عهدش

باز گریزد ز کبک و شیر ز راسو

طعن جفا بر شهی مزن که به دورش

بیضه نهد در کنام شاهین تیهو

گفت زمانی زمام منع فروکش

دست ز تقلید ناصواب فروشو

ظلم فراتر ازین که شاه جهانم

ساخته رسوا به هر دیار و به هر کو

جور ازین بیش کاو ز درگه خویشم

نیک به چوگان قهر راند چون گو

سرو بود بر کنار جوی و من اینک

سروم و جاریست در کنار مراجو

گرچه به شه مایلم ازو بهراسم

اینت شگفتی اخاف منه و ارجو

گرچه به شه عاشقم ازو به ملالم

اینت عجب کز وی استغیث وادنو

شه ز چه هر مه برون رود پی نخجیر

آهو اگر باید دو چشم من آهو

گو نچمد از قفای گور به هر دشت

گو ندود در هوای کبک به هر سو

بهر گوزنان به دشت و که نبرد راه

بهر تذروان به راغ و کو ننهد رو

کبک و تذروش منم به خنده و رفتار

رنج کمان گو مخواه و زحمت بازو

گور و گوزنش منم به دیده و دیدار

گو منما در فراز و شیب تکاپو

گور کمند افکنم گوزن کمان کش

کبک قدح خواره ام تذرو سخنگو

گفتمش ای ترک حق به سوی تو بینم

چون تو بسی شاکی اند از ستم او

سیم کند ناله زر نماید فریاد

بحر کند نوحه کان نماید آهو

لیک ز روی ادب به شاه جهاندار

مرد خردمند می نگیرد آهو

ظلم چنین خوشتر از هزاران انصاف

درد چنین بهتر از هزاران دارو

شاه فریدون خدایگان جهان است

اوست که قدرش بر آسمان زده پهلو

گنج نبالد چو او به تخت دل افروز

ملک ببالد چو او به رخش جهان پو

حزمش مبرم تر از هزاران باره

رایش محکم تر از هزاران بارو

بر در قصرش هزار بنده چو ارغون

در بر بارش هزار برده چو منکو

صولت چنگیز خان شکسته به یاسا

پرده ی تیمور شه دریده به یرغو

تیغ تو هنگام وقعه کرد به دشمن

تیر تو در وقت کینه کرد به بدگو

آنچه فرامرز یل نمود به سرخه

آنچه نریمان گو نمود به کاکو

ای که بنالد ز زخم گرز تو رستم

وی که به موید ز بیم بر ز تو برزو

خشم تو از شاخ ارغوان ببرد رنگ

مهر تو از برگ ضیمران ببرد بو

رنگین گردد ز تاب روی تو محفل

مشکین گردد ز بوی خلق تو مشکو

بس که به مدحت رقم زدند دفاتر

قیمت عنبر گرفت دوده و مازو

برق حسامت به هر دمن که بتابد

روید از آن تا به حشر لاله ی خودرو

ابر عطایت به هر چمن که ببارد

خوشه ی خرما دمد ز شاخه ی ناژو

نقش توانی زدن بر آب به قدرت

کوه توانی ز جای کند به نیرو

چرخ بود همچو بزم عیش تو هیهات

راغ و چمن دیر و کعبه گلخن و مینو

یا چو ضمیرت بود ستاره علی الله

مهر و سها لعل و خاره شکر و مینو

شاخی گوهر دهد چو کلک تو نه کی

حاشا کلا چسان چگوهه کجا کو

عزم تو بر آب ریخت آب سکندر

حزم تو بر باد داد خاک ارسطو

گو نفرازد عدو به بزم تو رایت

گو نکند خصم در بر تو هیاهو

مرغ نیی کت بود هراس زمحندار

طفل نیی کت بود نهیب ز لؤلؤ

پیکر گردون شود ز تیر تو غربال

سینه ی گردان شود ز تیر تو ماشو

دادگرا تا مراست مدح تو آیین

بس که کنم سخره بر امامی و خواجو

خواجه ی خواجویم و امام امامی

شاعر سحارم و سخنور و جادو

نیست شگفتی که همچو صیت نوالت

صیت کمالم فتد به طارم نه تو

بس کن قاآنیا چه هرزه درایی

رو که به درگاه شه کم از همه ای تو

مدحت خسرو چه گویی این همه گستاخ

چرخ نیاید به ذرع و بحر به مشکو

اهل جهان را به گوش تا عجب آید

واقعه ی اندروس و قصه ی  هارو

خصم ز بأس تو بیند آنچه همی دید

دولت مستعصم از نهیب هلاکو

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها