ورود-ثبت نام

شعری به زبان کردی از ظاهر سارایی

 ناوی شیعر: ئاسو سوو

شیعر،له زاهر سارایی-ئیلام

بيلا وای شه مال  عه بير شه ن بکه ی

بيلاگولباخی خه نه خه ن بکه ی

بيلا گول دایم بوشکی وه ناز

بيلا ده عاله م پرِ بوو سدای ساز

بيلا نه شئه ی مه ی بکه ی مه دهووشم

بيلا نه غمه ی نه ی په خش بوو ده گووشم

بيلا بنيشيم ده وه ر نساران

بکه يم ته ماشای ره وزه ی وه هاران

بيلا سروه ی وا سه فا بيه ی وه  ده یشت

بيلا دنيا بوو وه  باخ به هه يشت

بيلا ئه لپه رِيم هه ر که س وه يه ی ته رز

شاواز بکيشيم وه  ئاواز به رز

بيلا شه و بچوو رووژ پاک ئه لای

ده مان دور بکه ی کول قه زاو به لای

تا که ی هه ناسه، تا که ی خه مباری

تا که ی  وا وه یلا، تا وه که ی زاری

تا که ی په ژاره، تا که ی په شیوی

تا که ی حاکم بوو عاده ت دیوی

بيلا تووز خه م، بيلا ته م شين

نه مينی ده رو ساراو سه رزه مين

بيلا ئاسو سوومان رووشن بوو

بيلا رووشنی ولات پووشن بوو


یادآوری:این شعر به زبان کردی فیلی(ایلامی)است.


واژگان کلیدی: شعر کردی،شعر کردی جنوبی،شعر کوردی،شعر به زبان کوردی،شعر کوردی ایلامی،شعر کوردی جنوبی،شعری از ظاهر سارایی،اشعار ظاهر سارایی،شیعر کوردی،شعر کوردی،نمونه شعر ظاهر سارایی،شاعر ظاهر سارایی،شعرهای ظاهر سارایی،شعری از ظاهر سارایی،یک شعر از ظاهر سارایی،ظاهر سارايي،شعر ایلامی.

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.