ورود-ثبت نام

به عید قربان قربان کنند خلق جهان

قاآنی شیرازی – قصیده شماره 266

در ستایش شاه مبرور محمدشاه غازی طاب الله ثراه گوید

به عید قربان قربان کنند خلق جهان

بتا تو عید منی من تو را شوم قربان

فدایی توام آخر جدایی تو ز چیست

دمی بیا بنشین آتش مرا بنشان

بهار چهر منا خیز تا به خانه رویم

مگر به آب رزان بشکنیم ناب خزان

ز سرخ باده چنان آتشی برافروزیم

که خانه رشک برد بر هوای تابستان

به من درآمیزی تو همچو روح با پیکر

به تو درآویزم من همچو دیو با انسان

گهی ز موی تو پر ضیمران کنم بالین

گهی ز روی تو پر نسترن کنم دامان

گهی ز چهر تو چینم ورق ورق سوری

گهی ز زلف تو بویم طبق طبق ریحان

گهی به طره ی مفتول تو کنم بازی

گهی ز نرگس مکحول تو شوم حیران

گره گره ز سر زلف تو گشایم بند

نفس نفس به لب لعل تو سپارم جان

مراست مستله ای چند ای پسر مشکل

مگر هم از تو شود مشکلات من آسان

سخن چه گویی چون از دهانت نیست اثر

کمر چه بندی چون از میانت نیست نشان

دهان نداری بر خود چرا زنی تهمت

میان نداری بر خود چرا نهی بهتان

اگر میانت باید چه لازم است سرین

وگر سرینت شاید چه واجب است میان

کسی به تار قصب بسته است تل سمن

کسی به موی سبک بسته است کوه گران

تو را که گفت که از گنج شاه دزدی سیم

به جای ساعد سازی در آستین پنهان

و یا که گفت تو را تا به جای گرد سرین

به حیله پشته ی الوند دزدی از همدان

میانت تار کتان است و آن سرین مهتاب

ز ماهتاب بکاهد هماره تار کتان

مگر سرین تو در نور قرص خورشید است

که تاش بینم اشکم شود ز چشم روان

ز شوق گرد سرینت بر آن سرم که ز ری

روم به مصر به دیدار گنبد هرمان

بدین سرین که تو داری میان خلق مرو

که ترسم اینکه به یغما رود چو گنج روان

بس است طبیت و شوخی پی حلاوت شعر

بیا به فکر معاش اوفتیم و قوت روان

مگر به حیله یکی مشت زر به چنگ آریم

که زر ذخیره ی عیش است و اصل تاب و توان

به زر شود دل ویران دوستان آباد

به زر شود دل آباد دشمنان ویران

به چنگ زر چو تو سیمین بری به چنگ آید

که شعر خالی پر نان نمی کند انبان

تو راست مایه جمال و مراست مایه کمال

کنیم هر دو تجارت چو مرد بازرگان

ز شعر مشکین تو مشک را کنی حاسد

ز شعر شیرین من شهد را کنم ارزان

تو را ز زلف سیه طبله طبله مشک ختن

مرا ز نظم دری رسته رسته دُر عمان

تو را به خدمت خود نامزد کند خسرو

مرا به مدحت خود کامران کند سلطان

جهان گشای محمد شه آنکه مژه ی او

به گاه خشم نماید چو چنگ شیر ژیان

اجل به سر نهد از بیم تیغ او مغفر

فنا به بر کند از سهم تیر او خفتان

خطای محض بود بی رضای او توبه

ثواب صرف بود با ولای او عصیان

ز هول رزمش شاهین بیفکند ناخن

ز حرص جودش کودک برآورد دندان

سحاب رحمت او ژاله را کند گوهر

نسیم رأفت او لاله را کند مرجان

به روز باران گر رای او عتاب کند

ز بیم هیبت او باز پس رود باران

جهان ستانا کشورگشا شها ملکا

تویی که جاه تو راند گواژه بر کیوان

به وقت طوفان گر لطف تو خطاب کند

ز یمن رحمت تو عافیت شود طوفان

به هیچ حال نگردد سخا گسسته ز تو

تو خواه در صف کین باش و خواه در ایوان

به روز بزم کنی جن و انس را دعوت

به گاه رزم کنی وحش و طیر را مهمان

مثال کثرت عالم تویی به وحدت خویش

وگر قبول نداری بیاورم برهان

به گاه همت ابری به گاه کینه هژبر

به وقت حزم زمینی به گاه عزم زمان

به حلم خاکِ حمولی به عزم بادِ عجول

به خشم آتش تیزی به لطف آب روان

چو دهر کینه سگالی چو بحر گوهر بخش

چو مهر عالم گیری چو چرخ ملک ستان

چو مدح تیغ تو گویم گمان بری که مگر

لهیب دوزخ سوزنده خیزدم ز دهان

شهنشها تو شناسی مرا که در همه عمر

به جز مدیح ملک هیچ ناورم به زبان

ز مهر روی تو ببریده ام ز حب وطن

اگرچه دانی حب الوطن من الایمان

ولی ز کید حسودان ز بس ملولستم

بدان رسیده که نفرین کنم به چرخ کیان

وبال جان من آمد کمال و دانش من

چو کرم پیله که از خود بدو رسد خسران

دو سال رفته که فرمان من چو پیک عجول

به فارس رفته و برگشته باز زی طهران

گهی به مسخره و طعنه زیر لب گویند

غلط گذشته ز دیوان شاه این فرمان

گهی به قهقهه خندان که شه به هر سالی

چرا مبالغ چندین دهد بدین کشخان

جز این بهانه ی چند آورند و عذر دگر

که گر بگویم گویندها مگو هذیان

سخن چو دولت خسرو از آن دراز کشید

که همچو عمر شهم شکوه ای است بی پایان

بود هبوط ذنب تا همیشه در جوزا

بود وبال زحل تا هماره در سرطان

حسود قدر تو غمگین چو ماه در عقرب

خلیل جاه تو شادان چو زهره در میزان

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.