بیا و ساغر می کن ز باده مالامال

قاآنی شیرازی – قصیده شماره 212

در ستایش امیرالامراء العظام حسین خان نظام الدوله گوید

بیا و ساغر می کن ز باده مالامال

که ماه روزه به حسرت گذشت نالانال

بباید از غم و انده گریخت میلامیل

می دوساله به پیمانه ریخت مالامال

بنوش باده و نوشان به یاد رحمت حق

که فضل بار خدا شامل است در همه حال

به آب باده غبار دل از پیاله بشوی

که هست در دلت اندک ز روزه گرد ملال

مرا ز عید خوش آمد که هست روزه حرام

نه بلکه خوشترم از آنکه هست بوسه حلال

کنون به بدرقه ی روزه باده باید خورد

به عذر آنکه نکردیمش از چه استقبال

همیشه باده گوارا و دلپذیر بود

خصوص آخر شعبان و غره ی شوال

مرا ز روزه جز این دل خوشی نبد که به عید

کنم معانقه با آن غزل سرای غزال

مرا به طبع خوش آید ز روز عید که عید

بهانه ای است نکو بهر بوسه ی اطفال

چه مایه طفل سمنبر که با هزار حیل

خیال بوسه ی او مر مرا نمود محال

کنون خود آید و لب بهر بوسه باز کند

چو سایلی که گشاید کف از برای سؤال

خصوص ترک من آن ساده لوح سیمین بر

که وقف بوسه نمود دست روی زهره مثال

ز پای تا به سرش هر کجا که می بینی

گمان بری که بدانجا نزول کرده جمال

ز بس که بوسه زدستم به هر دو عارض او

ز نقش بوسه رخش گشته پر وهاد و تلال

به احتیاط چنان بوسمش دو تنگ شکر

که بر زمین نچکد زان دو تنگ یک مثقال

درون مشت چو گیرم سرین سیمینش

گمان کند که بپا اندرش کنم خلخال

مرا از آن بت شیرین حکایتیست عجیب

بیا و بشنو و عبرت بگیر ازین تمثال

ز من چو آهوی رم دیده پار وحشی بود

به زهد و زرق و ریا رام کردمش امسال

بساط زهد و ریا را چنان بگستردم

که هر که دید مرا خیره ماند از آن احوال

به جبهه داغ نهادم چو زاهد سالوس

به دست سبحه گرفتم چو واعظ محتال

حکایتم همه از فضل زهد بود و ورع

روایتم همه از علم فقه بود و رجال

گهی حدیث کرامات گفتم و معجز

گهی بیان احادیث کردم و اقوال

پی مراقبه گه سر نهاده بر زانو

پی مکاشفه گه پشت کرده بر دیوال

گهی صحیفه و زادالمعاد اندر پیش

که جز دعا نگشایم زبان به هیچ مقال

نموده گه به تلاوت قرأت قرآن

شمرده گه به فصاحت فضیلت ابدال

گمان نموده پس از چند روز دلبر من

که مر مرا به ورع در زمانه نیست همال

بسان سایه مر آن ترک آفتاب جبین

به هر کجا که شدم می دویدم از دنبال

به صبح عید صیام از پی مبارکباد

دوان به سوی من آمد چو مه به برج وبال

بغل گشودم و از روی مکر و شید و حیل

بر او به لحن عرب بانگ برزدم که تعال

دوید و آمد و بنشست و دست من بوسید

عنان صبر من از دست برد شوق وصال

به بر کشیدم و چندان لبش ببوسیدم

که خیره در رخ من دید و گفت کیف الحال

نه آن سعادت زهد و صلاح عام و ورع

نه این شقاوت فسق و فجور و کفر و ضلال

چنان ز سایه ی مژگان او هراسیدم

که اشکبوس کشانی ز تیر رستم زال

چو بوهریره احادیث چند کردم جعل

به فضل بوسه و خواندم بر او به استعجال

ز سادگی بپذیرفت و وقف عام نمود

از آن سپس لب و رخسار و گردن و خط و خال

کنون به هر که رسد صدهزار بوسه دهد

گمان برد که بود بوسه افضل الاعمال

به گاه بوسه لبش آنچنان شکر ریزد

که کلک خواجه ی نیکو نهاد نیک خصال

غلام شاه عجم حکمران کشور جم

خدایگان امم آسمان جاه و جلال

سپهر مجد و علا صاحب اختیار که هست

دلش جهان کفایت کفش محیط نوال

ز بس به خاک زمین سیم و زر فشانده کفش

به رهروان جهان تنگ کرده است مجال

چو بندگانش دوان دولت از یسار و یمین

چو خادمانش روان شوکت از یمین و شمال

زهی دلت به هنر کارنامه ی دانش

خهی کفت به کرم بارنامه ی اقبال

غلام خسرو جم صولتی زهی دولت

مطیع خواجه ی دریادلی خهی اجلال

به بزم و رزم نظیرت ندیده است جهان

که هم مخالف مالی و هم مخالف مال

مگر که عرصه ی جاه تو را ندیده حکیم

که بر تناهی ابعاد داند استدلال

دلیل صدق تناسخ بس اینکه در صف رزم

پلنگ پیش تو روبه شود هژبر شکال

جهنده تیر تو بازیست آهنین مخلب

بُرنده تیغ تو مرگیست آتشین چنگال

وجود از سخطت ملتجی شود به عدم

پلنگ با غضب التجا برد به غزال

فنا به قهر تو مضمر چو تلخی اندر زهر

گهر به کلک تو مضمون چو شکر اندر نال

جهان بود به مثل خانه و تو خانه خدای

سخا و جود تو را کسب و کاینات عیال

سمند رهسپرت چارپایه ی نصرت

کمال جانشکرت چله خانه ی آجال

کفت به گاه سخا گفته بخل را که بمیر

دلت به گاه عطا گفته جود را که ببال

نه جیش فتح را حایل آتشین باره

نه تیغ تیز تو را مانع آهنین سربال

زه کمان تو زهدان بچه ی نصرت

سر سنان تو پستان کودک اقبال

خیال بزم تو همچون امل نشاط انگیز

هوای رزم تو همچون اجل روان آغال

نه چرخ را بر قدر تو سنگ یک خردل

نه کوه را بر حلم تو وزن یک مثقال

اگر به کوه نگارند نقش مرکب تو

بسان مرغ هماندم برآورد پر و بال

زه کمان تو بازوی فتح را تعویذ

خم کمند تو ساق زمانه را خلخال

به یاد جود تو گر کوزه گر سفال پزد

ز کوره جام جم آرد برون به جای سفال

تبارک الله ازین رخش کوه کوهه ی تو

که وقت حمله به کوه اندر افکند زلزال

درازگردن و لاغر میان و کوچک سر

بزرگ هیکل و فربه سرین و ضغیم یال

رونده تر ز یقین و دونده تر ز گمان

پرنده تر ز عقاب و جهنده تر ز شمال

ز غرب راکب او گر خیال شرق کند

به شرق شیهه زنان زودتر رسد ز خیال

تلال زیر سمش پست تر شود ز وهاد

وهاد زیر پیش نرم تر شود ز رمال

زمانه گر زبر پشت او سوار شود

به یک نفس گذرد هر چه در جهان مه و سال

گهی چو ناقه ی صالح برون دود از کوه

گهی چو چشمه ی موسی روان جهد ز جبال

به سنگ خاره چو در کوه سم فرو کوبد

گمان بری به دهل چوب می زند طبال

زمین معرکه را پر هلال و بدر کند

پیش ز نقش حوافر سمش ز نقش نعال

به زرق تا نتوان بست باد در چنبر

به مکر تا نتوان داشت آب در غربال

چهار چیز تو خالی ز چار چیز مباد

که تا جهان به تو می بگذرد بدین منوال

روان ز طاعت یزدان دل از اطاعت شاه

دفاین از دُر و گوهر خزاین از زر و مال

به چاه ویل بود سرنگون مخالف تو

بدان مثابه که در چاه اصفهان دجال

همیشه یار تو یار نشاط در هر وقت

هماره خصم تو یار کلال در هر حال

 

نویسندگان :
نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

نوشته های مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها