دوبیتی های باباطاهر همدانی

در این بخش دوبیتی های باباطاهر همدانی قرار گرفته است .

فهرست اشعار بر طبق حروف الفبا – حرف آخر قافیه یا ردیف – است .

برای خواندن هر شعر روی آن کلیک کنید :

 

الف : 

دوبیتی شماره 1 : ببندم شال و میپوشم قدک را

دوبیتی شماره 2 : تن محنت کشی دیرم خدایا

دوبیتی شماره 3 : بی ته یارب به بستان گل مرویا

ت : 

دوبیتی شماره 4 : ته که ناخوانده‌ای علم سماوات

دوبیتی شماره 5 : دلی دیرم خریدار محبت

دوبیتی شماره 6 : نمی پرسی ز یار دلفکارت

دوبیتی شماره 7 : اگر دل دلبر و دلبر کدام است

دوبیتی شماره 8 : نفس شومم به دنیا بهر آن است

دوبیتی شماره 9 : شب تاریک و سنگستان و مو مست

دوبیتی شماره 10 : شیرمردی بدم دلم چه ذونست

دوبیتی شماره 11 : بود درد مو و درمانم از دوست

دوبیتی شماره 12 : ته دوری از برم دل در برم نیست

دوبیتی شماره 13 : خرم کوهان خرم کوهان خرم دشت

دوبیتی شماره 14 : یکی برزیگری نالون در این دشت

دوبیتی شماره 15 : بهار آمد به صحرا و در و دشت

دوبیتی شماره 16 : عزیزا کاسه ی چشمم سرایت

د : 

دوبیتی شماره 17 : گیج و ویجم که کافر گیج میراد

دوبیتی شماره 18 : دلم بی وصل ته شادی مبیناد

دوبیتی شماره 19 : ز دست دیده و دل هر دو فریاد

دوبیتی شماره 20 : مو که یارم سر یاری ندارد

دوبیتی شماره 21 : الهی گردن گردون شود خرد

دوبیتی شماره 22 : غم عشقت بیابان پرورم کرد

دوبیتی شماره 23 : شوانم خواب در مرز گلان کرد

دوبیتی شماره 24 : دگر شو شد که مو جانم بسوزد

دوبیتی شماره 25 : هر آنکس عاشق است از جون نترسد

دوبیتی شماره 26 : مرا نه سر نه سامان آفریدند

دوبیتی شماره 27 : خوشا آنون که سودای تو دیرند

دوبیتی شماره 28 : خوشا آنون که هر از بر ندانند

دوبیتی شماره 29 : خرم آنان که از تن جان ندانند

دوبیتی شماره 30 : خوشا آنون که از پا سر نذونند

دوبیتی شماره 31 : خوشا آنان که هر شامان ته وینند

دوبیتی شماره 32 : خوشا آنون که وا ته همنشینند

دوبیتی شماره 33 : مکن کاری که بر پا سنگت آید

دوبیتی شماره 34 : لاله کاران دگر لاله مکارید

ر : 

دوبیتی شماره 35 : مسلمانان سه درد آمو به یکبار

دوبیتی شماره 36 : به دل نقش خیالت در شب تار

دوبیتی شماره 37 : دلم زار و دلم زار و دلم زار

دوبیتی شماره 38 : دیم آلاله‌ای در دامن خار

دوبیتی شماره 39 : آلاله کوهسارانم ته ئی یار

دوبیتی شماره 40 : تویی آن شکرین و یاسمین بر

دوبیتی شماره 41 : دمی بوره بوین حالم ته دلبر

دوبیتی شماره 42 : فلک زار و نزارم کردی آخر

دوبیتی شماره 43 : مو آن رندم که نامم بی‌قلندر

دوبیتی شماره 44 : گلش در زیر سنبل سایه پرور

دوبیتی شماره 45 : جره بازی بدم رفتم به نخجیر

ز : 

دوبیتی شماره 46 : بوره بلبل بنالیم از سر سوز

دوبیتی شماره 47 : مو که سر در بیابونم شو و روز

دوبیتی شماره 48 : ته که زونی به مو چاره بیاموز

س : 

دوبیتی شماره 49 : غم درد مو از عطار میپرس

دوبیتی شماره 50 : خداوندا به فریاد دلم رس

ش : 

دوبیتی شماره 51 : گلی که خود بدادم پیچ و تابش

دوبیتی شماره 52 : شو تار است و گرگان میزنن میش

گ : 

دوبیتی شماره 53 : وای آن روزی که در گورم کرن تنگ

دوبیتی شماره 54 : خوش آن روزی که قبرم میگیره تنگ

دوبیتی شماره 55 : دلا دنگم دلا دنگم دلا دنگ

دوبیتی شماره 56 : دلی دیرم دلی دیوانه و دنگ

ل : 

دوبیتی شماره 57 : منم آن آجرین مرغی که فی‌الحال

دوبیتی شماره 58 : بشم واشم که تا یاری گره دل

دوبیتی شماره 59 : خدایا داد از این دل داد از این دل

دوبیتی شماره 60 : خداوندا مو بیزارم از این دل

دوبیتی شماره 61 : لاله چین که بنان لاله چین دل

دوبیتی شماره 62 : مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل

دوبیتی شماره 63 : چرا آزرده حالی ای دل ای دل

دوبیتی شماره 64 : دلا غافل ز سبحانی چه حاصل

دوبیتی شماره 65 : ز بوی زلف تو مفتونم ای گل

دوبیتی شماره 66 : دلا پوشم ز دستت جامه ی نیل

م : 

دوبیتی شماره 67 : دو زلفونت بود تار ربابم

دوبیتی شماره 68 : مو آن بحرم که در ظرف آمدستم

دوبیتی شماره 69 : به روی دلبری گر مایلستم

دوبیتی شماره 70 : به عشقت ای دلارا نگروستم

دوبیتی شماره 71 : به شو محو رخ مه پاره هستم

دوبیتی شماره 72 : الهی گر بواجم ور نواجم

دوبیتی شماره 73 : همه عالم پر از گرده چه واجم

دوبیتی شماره 74 : دلم دردین و نالین چه واجم

دوبیتی شماره 75 : به آهی گنبد خضرا بسوجم

دوبیتی شماره 76 : مو که دور از توام زنار بندم

دوبیتی شماره 77 : نزونی ای فلک که مستمندم

دوبیتی شماره 78 : غم عالم همه کردی به بارم

دوبیتی شماره 79 : مو که چون اشتری قانع به خارم

دوبیتی شماره 80 : هزاران ملک دنیا گر بدارم

دوبیتی شماره 81 : کافرم گر منی آلاله کارم

دوبیتی شماره 82 : از آن انگشت نمای روزگارم

دوبیتی شماره 83 : از آن دلخسته و سینه فگارم

دوبیتی شماره 84 : شوان استارگان یک یک شمارم

دوبیتی شماره 85 : ز دست چرخ گردون داد دیرم

دوبیتی شماره 86 : ز دست چرخ وارون داد دیرم

دوبیتی شماره 87 : مو از جور بتان دل ریش دیرم

دوبیتی شماره 88 : مو از قالوا بلی تشویش دیرم

دوبیتی شماره 89 : ز عشقت آتشی در بوته دیرم

دوبیتی شماره 90 : هزاران غم به دل اندوته دیرم

دوبیتی شماره 91 : اگر آیی به جانت وا نوازم

دوبیتی شماره 92 : به دل درد غمت باقی هنوزم

دوبیتی شماره 93 : نمی دانم که رازم وا که واژم

دوبیتی شماره 94 : فلک بر هم زدی آخر اساسم

دوبیتی شماره 95 : مو که مست از می انگور باشم

دوبیتی شماره 96 : به این بی آشنایی برکیاشم

دوبیتی شماره 97 : الهی واکیاشم واکیاشم

دوبیتی شماره 98 : بشم واشم از این عالم به در شم

دوبیتی شماره 99 : باده برگیرم و سیر گلان شم

دوبیتی شماره 100 : سر کوی تو تا چند آیم و شم

دوبیتی شماره 101 : جگر پر درد تا کی آیم و شم

دوبیتی شماره 102 : غمم غم بی و غمخوار دلم غم

دوبیتی شماره 103 : بوره یک شو منور کن وثاقم

دوبیتی شماره 104 : شوی نالم شوی شوگیر نالم

دوبیتی شماره 105 : مو که افسرده حالم چون ننالم

دوبیتی شماره 106 : مو کز سوته دلانم چون ننالم

دوبیتی شماره 107 : دلم زار و حزینه چون ننالم

دوبیتی شماره 108 : داد از این دل که هرگز نی به کامم

دوبیتی شماره 109 : بی ته بالین سیه ماره به چشمم

دوبیتی شماره 110 : بی ته گلشن چو زندانه به چشمم

دوبیتی شماره 111 : فلک کی بشنود آه و فغانم

دوبیتی شماره 112 : تو خود گفتی که مو ملاح مانم

دوبیتی شماره 113 : مو آن آزرده ی بی خانمانم

دوبیتی شماره 114 : کنون داری نظر گو واکیانم

دوبیتی شماره 115 : دلارا بی تو زار و ناتوانم

دوبیتی شماره 116 : مو آن مستم که پا از سر نزونم

دوبیتی شماره 117 : دلم دور است و احوالش نزونم

دوبیتی شماره 118 : سر کوه بلند چندان نشینم

دوبیتی شماره 119 : گلستان جای تو ای نازنینم

دوبیتی شماره 120 : خوش آن ساعت که دیدار تو وینم

دوبیتی شماره 121 : به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

دوبیتی شماره 122 : بوره روزی که دیدار ته وینم

دوبیتی شماره 123 : الهی دشمنت را خسته وینم

دوبیتی شماره 124 : اگر چشمم بدوزی دوته خواهم

دوبیتی شماره 125 : ز حال خویشتن مو بی خبر بیم

دوبیتی شماره 126 : بوره یک دم بنالیم و بسوجیم

دوبیتی شماره 127 : عزیزان ما گرفتار دو دردیم

دوبیتی شماره 128 : بوره کز دیده جیحونی بسازیم

دوبیتی شماره 129 : نزونم مو که سرگردان چرایم

دوبیتی شماره 130 : بوره سوته دلا تا ما بنالیم

دوبیتی شماره 131 : بوره سوته دلان تا ما بنالیم

دوبیتی شماره 132 : بوره سوته دلان گرد هم آییم

ن : 

دوبیتی شماره 133 : برندم همچو یوسف گر به زندان

دوبیتی شماره 134 : ته سر ورزان مو سودای ته ورزان

دوبیتی شماره 135 : دلم از دست ته نالانه نالان

دوبیتی شماره 136 : گلی کشتم پی الوند دامان

دوبیتی شماره 137 : ز دست مو کشیدی باز دامان

دوبیتی شماره 138 : خوشا آنان نه سر دارن نه سامان

دوبیتی شماره 139 : اگر مستان مستیم از ته ایمان

دوبیتی شماره 140 : ز یاد خود بیا پروا کریمان

دوبیتی شماره 141 : بوره منت بریم ما از کریمان

دوبیتی شماره 142 : بوره ای دل بوره باری بشیمان

دوبیتی شماره 143 : پشیمانم پشیمانم پشیمان

دوبیتی شماره 144 : مو آن اسپیده بازم سینه سوهان

دوبیتی شماره 145 : دلم تنگه ندانم صبر کردن

دوبیتی شماره 146 : آنکه بی خان و بی مانه منم من

دوبیتی شماره 147 : دلا چونی دلا چونی دلا چون

دوبیتی شماره 148 : اگر دستم رسد بر چرخ گردون

دوبیتی شماره 149 : بیا جانا دل پر درد من بین

دوبیتی شماره 150 : بی تو تلوا سه دیرم بوره بوین

دوبیتی شماره 151 : به عالم کس مبادا چون من آیین

و : 

دوبیتی شماره 152 : وای از روزی که قاضیمان خدا بو

دوبیتی شماره 153 : دلی دارم که بهبودش نمی‌بو

دوبیتی شماره 154 : سری دارم که سامانش نمیبو

دوبیتی شماره 155 : دلی دیرم دمی خرم نمی‌بو

دوبیتی شماره 156 : شوی نبود که دل پر غم نمی‌بو

دوبیتی شماره 157 : بوره بوره که جانانم تویی تو

دوبیتی شماره 158 : بو والله که جانانم تویی تو

دوبیتی شماره 159 : شو تارت بوینم تار تارو

دوبیتی شماره 160 : نیا مطلق بکارم این دل مو

دوبیتی شماره 161 : بهارم بی خزان ای گلبن مو

دوبیتی شماره 162 : نوای ناله غم اندوته دونو

دوبیتی شماره 163 : غم عشق ته کی در هر سر آیو

دوبیتی شماره 164 : نسیمی کز بن آن کاکل آیو

ه : 

دوبیتی شماره 165 : کجا بی جای ته ای یار دلخواه

دوبیتی شماره 166 : غم درد دل مو بی حسابه

دوبیتی شماره 167 : مو را درد دلم خو کرده وا ته

دوبیتی شماره 168 : دلی دیرم چو مرغ پا شکسته

دوبیتی شماره 169 : دل مو دایم اندر ماتم ته

دوبیتی شماره 170 : به دنیا مو نوینم کام بی ته

دوبیتی شماره 171 : دو چشمم را ته خون پالا کنی ته

دوبیتی شماره 172 : دل عاشق به پیغامی بساجه

دوبیتی شماره 173 : قضا پیوسته در گوشم بواجه

دوبیتی شماره 174 : دلم از عشق خوبان گیج و ویجه

دوبیتی شماره 175 : نزونم لوط و عریونم که کرده

دوبیتی شماره 176 : سرم چون گوی در میدان بگرده

دوبیتی شماره 177 : وابیدم پیر و برناییم نمونده

دوبیتی شماره 178 : هر آن دلبر که چشم مست داره

دوبیتی شماره 179 : غریبی سخت مرا دلگیر داره

دوبیتی شماره 180 : ز غم جان در تنم در گیر و داره

دوبیتی شماره 181 : سرم سودای گیسوی ته داره

دوبیتی شماره 182 : مرا عشقت ز جان آذر برآره

دوبیتی شماره 183 : دل مو بی ته دایم بی قراره

دوبیتی شماره 184 : مو را ای دلبر مو با ته کاره

دوبیتی شماره 185 : مسلسل گیسوان پرتاب مکره

دوبیتی شماره 186 : دلم میل گل باغ ته دیره

دوبیتی شماره 187 : دل مو غیر ته دلبر نگیره

دوبیتی شماره 188 : سحرگاهان که اشکم لاوه گیره

دوبیتی شماره 189 : دل ار مهرت نورزه بر چه ارزه

دوبیتی شماره 190 : بلا رمزی ز بالای ته باشه

دوبیتی شماره 191 : درخت غم به جانم کرده ریشه

دوبیتی شماره 192 : هزارت دل به غارت بر ته ویشه

دوبیتی شماره 193 : سحرگاهان فغان بلبلانه

دوبیتی شماره 194 : چه دیره اینکه دارش آذرینه

دوبیتی شماره 195 : در این بوم و برانم پرورش نه

دوبیتی شماره 196 : بی ته یکدم دلم خرم نمونه

دوبیتی شماره 197 : به دنیا مثل مو دل سوته ای نه

دوبیتی شماره 198 : به کس درد دل مو واتنی نه

دوبیتی شماره 199 : چو مو یک سوته دل پروانه‌ای نه

دوبیتی شماره 200 : دلم از درد ته دایم غمینه

ی : 

دوبیتی شماره 201 : صفاهونم صفاهونم چه جا بی

دوبیتی شماره 202 : عاشق اون بی که دایم در بلا بی

دوبیتی شماره 203 : بلا بی دل خدایا دل بلا بی

دوبیتی شماره 204 : به دام دلبری دل مبتلا بی

دوبیتی شماره 205 : غم عالم نصیب جان ما بی

دوبیتی شماره 206 : جهان بی‌وفا زندان ما بی

دوبیتی شماره 207 : به سوی باغ و بستان لاله وا بی

دوبیتی شماره 208 : ز مشک چین سیه تر سنبلت بی

دوبیتی شماره 209 : دل تو کی ز حالم باخبر بی

دوبیتی شماره 210 : دل از دست غمت زیر و زبر بی

دوبیتی شماره 211 : روزم از شو شوم از روز بتر بی

دوبیتی شماره 212 : وا ته هر کس که قربش بیشتر بی

دوبیتی شماره 213 : زخور این چهره‌ات افروته تر بی

دوبیتی شماره 214 : خور آیین چهره ات افروته تر بی

دوبیتی شماره 215 : مدامم دل پر آذر دیده تر بی

دوبیتی شماره 216 : مدامم دل پر آتش دیده تر بی

دوبیتی شماره 217 : شوم از شام یلدا تیره تر بی

دوبیتی شماره 218 : شوم تاریک و روزم تیره تر بی

دوبیتی شماره 219 : هر اون باغی که نخلش سر به در بی

دوبیتی شماره 220 : ز آهم هفت گردون پر شرر بی

دوبیتی شماره 221 : مدامم دل پر از خون جگر بی

دوبیتی شماره 222 : خرم اون دل که از غم بهره ور بی

دوبیتی شماره 223 : به دریای غمت دل غوطه ور بی

دوبیتی شماره 224 : شو تار و بیابان پرورک بی

دوبیتی شماره 225 : دلا راهت پر از خار و خسک بی

دوبیتی شماره 226 : زشورانگیزی چرخ و فلک بی

دوبیتی شماره 227 : چه خوش بی وصلت آهنگ منک بی

دوبیتی شماره 228 : دلم بلبل صفت حیران گل بی

دوبیتی شماره 229 : دل نازک مثال شیشه ام بی

دوبیتی شماره 230 : قدم دایم ز بار غصه خم بی

دوبیتی شماره 231 : نپنداری که بستان خوشترم بی

دوبیتی شماره 232 : اگر نامهربانم مهربان بی

دوبیتی شماره 233 : خوشا آنان که الله یارشان بی

دوبیتی شماره 234 : چه واجم هر چه واجم وا ته شان بی

دوبیتی شماره 235 : کریمی که مکانش لامکان بی

دوبیتی شماره 236 : همایونم سر کوهم وطن بی

دوبیتی شماره 237 : ز بیداد فلک یارون امان بی

دوبیتی شماره 238 : دنیا خوان بی و مردم میهمان بی

دوبیتی شماره 239 : سیه بختم که بختم واژگون بی

دوبیتی شماره 240 : هزارون لاله گویی در جهان بی

دوبیتی شماره 241 : من آن شمعم که اشکم آذرین بی

دوبیتی شماره 242 : الاله کوهساران هفته ای بی

دوبیتی شماره 243 : زمان لاله زارون هفته ای بی

دوبیتی شماره 244 : زری چون مو نه اندر بوته ای بی

دوبیتی شماره 245 : سراسر مال دنیا سوتنی بی

دوبیتی شماره 246 : دل مو زآتش غم سوتنی بی

دوبیتی شماره 247 : بهار آیی به هر شاخی گلی بی

دوبیتی شماره 248 : دو چشمونت پیاله پر ز می بی

دوبیتی شماره 249 : به دنیا هیچکس کی ماندنی بی

دوبیتی شماره 250 : همه بند تنم مانند نی بی

دوبیتی شماره 251 : شو تارت بوینم خواهش از پی

دوبیتی شماره 252 : دلت ای سنگدل بر ما نسوجی

دوبیتی شماره 253 : زنم از بهر یاری گیج و ویجی

دوبیتی شماره 254 : یقینم حاصله که هرزه گردی

دوبیتی شماره 255 : اگر دردم یکی بودی چه بودی

دوبیتی شماره 256 : مو را نه فکر سودایی نه سودی

دوبیتی شماره 257 : از آن روزی که ما را آفریدی

دوبیتی شماره 258 : نگارینا دل و جانم ته داری

دوبیتی شماره 259 : بواجی که چرا ته بی قراری

دوبیتی شماره 260 : خدایا دل ز مو بستان به زاری

دوبیتی شماره 261 : مرا دیوانه و شیدا ته دیری

دوبیتی شماره 262 : مسلسل زلف بر رو ریته دیری

دوبیتی شماره 263 : رخونی از حیا خوی ریته دیری

دوبیتی شماره 264 : تار زلفت چرا بر لاله دیری

دوبیتی شماره 265 : غم اندر سینه ی مو خانه دیری

دوبیتی شماره 266 : کشیمان گر به زاری از که ترسی

دوبیتی شماره 267 : کشم آهی که گردون باخبر شی

دوبیتی شماره 268 : الهی ای فلک چون مو زبون شی

دوبیتی شماره 269 : دل بی عشق را افسردن اولی

دوبیتی شماره 270 : در اشکم به دامان ریته اولی

دوبیتی شماره 271 : هر که دردی نداره مرده اولی

دوبیتی شماره 272 : مو آن اسپیده بازم همدانی

دوبیتی شماره 273 : هر آن کالوند دامان مو نشانی

دوبیتی شماره 274 : من دل سوته را لایق نذونی

دوبیتی شماره 275 : شوی نایه ز اشکم دیده تر نی

دوبیتی شماره 276 : گرم رونی ورم خونی ته زونی

دوبیتی شماره 277 : کسی که ره به بیدادم بره نی

دوبیتی شماره 278 : بمیرم تا ته چشم تر نوینی

دوبیتی شماره 279 : به نادونی گرفتم کوره راهی

دوبیتی شماره 280 : خیالت میکرم مو گاهگاهی

دوبیتی شماره 281 : ته که نازنده بالا دلربایی

دوبیتی شماره 282 : نگار تازه خیز مو کجایی

دوبیتی شماره 283 : شوی کان نازنیم از درآیی

دوبیتی شماره 284 : بی ته اشکم ز مژگان تر آیی

دوبیتی شماره 285 : فلک در قصد آزارم چرایی

دوبیتی شماره 286 : ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی

دوبیتی شماره 287 : چه شو بی تو سرم بر بالش آیی

دوبیتی شماره 288 : سحرگاهان که بلبل بر گل آیی

دوبیتی شماره 289 : ز دل بیرون به بختم ناله نایی

دوبیتی شماره 290 : دلم بی عندلیب خوشنوایی

دوبیتی شماره 291 : سر راهون نشینم تا ته آیی

دوبیتی شماره 292 : عزیزا مردی از نامرد نایی

دوبیتی شماره 293 : مو احوالم خرابه گر تو جویی

دوبیتی شماره 294 : پی مرگ نکویان گل نرویی

دوبیتی شماره 295 : ز کشت خاطرم جز غم نرویی

دوبیتی شماره 296 : به جز این مو ندارم آرزویی

دوبیتی شماره 297 : مو هر شام و سحر گریم به کویی

پایان اشعار این بخش

نویسندگان :
نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

نوشته های مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها